Działania zespołu protestującego przeciwko lokalizacji nadajnika 5G w centrum DOSŁOŃCA

W tym wpisie zestawiono i podsumowano działania mieszkańców Dosłońca protestujących przeciwko budowie kolejnego nadajnika we wsi…

1) Maj 2019. Uzyskaliśmy informację że P4 Sp. z o.o. złożyła Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o nominale MIC7001_E na działce w DOSŁOŃCU.

2) Maj 2019. Zebraliśmy podpisy wszystkich mieszkańców i właścicieli działek w Dosłońcu protestujących przeciwko budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej w DOSŁOŃCU w liczbie 81 (z wyjątkiem rodziny zainteresowanej lokalizacją nadajnika PLAY).

3) 31.05.2019 RDOŚ wydał opinię pozytywną dla inwestycji wskazując że sprawa lokalizacji jest w gestii i obowiązkach Wójta.

4) 3.06.2019 złożyliśmy do Wójta wniosek o uznanie członków ww zespołu protestującego za strony postępowania administracyjnego w sprawie procedowanego wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji i wręczyliśmy Wójtowi listę z podpisami protestujących mieszkańców.

5) 13.06.2019 Członek zespołu (Tadeusz BIELAWSKI) na posiedzeniu Rady Gminy Racławice złożył interpelację: Jakie będą decyzje i jakie jest stanowisko Wójta Gminy Racławice w przedmiotowej sprawie.

6) 19.06.2019 Spotkanie z Wójtem podczas którego złożyliśmy pismo zawierające protest mieszkańców przeciwko lokalizacji nadajnika PLAY w centrum DOSŁOŃCA wraz z listami 81 mieszkańców DOSŁOŃCA nie zgadzających się z lokalizacją Wieży PLAY.

7) 22.06.2019 Nawiązaliśmy wstępny kontakt ze Zbigniewem Gelzokiem – ekspertem z Ogólnopolskiego towarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom z nadzieją że będzie nas reprezentował w sprawie obrony Dosłońca przed budową stacji bazowej PLAY.

8) 1.07.2019 Wyjazd na zebranie wiejskie w naszym województwie (Zagórzany), zorganizowanym i prowadzonym przez panią sołtys która boryka się z podobnym problemem w celu spotkania się z ekspertem w tej dziedzinie p. Zbigniewem Gelzokiem.

9) 5.07.2019 złożyliśmy do Wójta pismo o uzupełnienie wniosku P4 Sp. z o.o. dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w centrum DOSŁOŃCA wskazanymi przez nas dokumentami, ponieważ nie zawiera on istotnych a wymaganych prawem dokumentów pozwalających na ocenę szkodliwości oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

10) 10.07.2019 złożyliśmy do Wójta pismo dotyczące: zorganizowania spotkania mieszkańców z przedstawicielem Firmy PLAY w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w miejscowości Dosłońce na działce nr 129.

11) 17.07.2019. DECYZJA ODMOWNA WÓJTA dla P4 o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w DOSŁOŃCU.

12) 5.08.2019. ODWOŁANIE się Sp P4 od DECYZJI Wójta do SKO.

13) 26.08.2019 Złożyliśmy pismo do Starosty w Miechowie o informacje w sprawie mocy istniejących 7 anten telefonii komórkowej na 35 m maszcie odległym 90 m od planowanego 56 m masztu Sp P4, bo ich promieniowanie powinno się sumować.

14) 20.09.2019. Odpowiedź Starosty że ma informacje tylko o 2 zgłoszonych antenach.

15) 10.01.2020. DECYZJA SKO uchylająca zaskarżoną decyzję WÓJTA w całości i przekazująca sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.